• B.V. Kennemervis Groep is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacy Statement B.V. Kennemervis Groep


Definitie B.V. Kennemervis Groep
Onder B.V. Kennemervis Groep wordt verstaan de onderneming B.V. Kennemervis Groep en al haar gelieerde maatschappijen binnen het concernverband in Nederland, met name maar niet volledig; Mayonna B.V., Fishpartners B.V. en Fishmasters B.V.

Contactgegevens
Als u vragen of opmerkingen over deze verklaring heeft of hoe wij persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via Privacy@KVG.nl, of stuur een brief naar B.V. Kennemervis Groep, Palingweg 18, 3751 BJ Spakenburg.

Persoonsgegevens die wij verwerken
B.V. Kennemervis Groep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken   
B.V. Kennemervis Groep e/a verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
– B.V. Kennemervis Groep verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
B.V. Kennemervis Groep neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van B.V. Kennemervis Groep) tussen zit. B.V. Kennemervis Groep beperkt zich tot:
– Kredietbeoordelingen: Atradius Atrium.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
B.V. Kennemervis Groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens, 1 jaar na laatste transactie (koop/verkoop), tenzij wij op grond van een wettelijke regeling de gegevens langer moeten bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
B.V. Kennemervis Groep deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. B.V. Kennemervis Groep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt B.V. Kennemervis Groep uw persoonsgegevens aan andere derden ten behoeve van het versturen van nieuwsbrieven. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
Het versturen van nieuwsbrieven doen wij doorgaans via Mailchimp. Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kan zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@www.kvg.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
B.V. Kennemervis Groep gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen (uw rechten)
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B.V. Kennemervis Groep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar AVG@www.kvg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. B.V. Kennemervis Groep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
B.V. Kennemervis Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@www.kvg.nl

Wijzigingen in de privacyverklaring
De B.V. Kennemervis Groep behoud zich het recht voor om de privacyverklaring wijzigen, als de (gewijzigde) omstandigheden daarom vragen.